Cyfrifiannell Budd-daliadau ar y We – llenwch y ffurflen hon i gael amcangyfrif ar-lein ar unwaith

Cofiwch mai amcangyfrif yw’r cyfrifiad hwn ar sail yr wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi. Er mwyn cael gwerthusiad gwnewch hawliad ffurfiol cyn gynted â phosibl. Fel arfer bydd Budd-dal Tai/Cymorth y Dreth Gyngor yn dechrau o’r dydd Llun ar ôl i’r Cyngor gael eich ffurflen.

Cam Rhagarweiniol

ar gyfer hawliwr (neu bartner) sy’n cael Credyd Cynhwysol - dylai pawb arall fynd yn syth i Gam 1

Cam 1 : rhent

Gofynnir am fanylion rhent ar gyfer Hawliad Budd-dal Tai (gallwch hepgor y rhan hon os ydych yn cael Credyd Cynhwysol neu os ydych yn dymuno cael help i dalu bil y Dreth Gyngor).
£ 
£ 

Cam 2: Treth Gyngor

gofynnir am fanylion eich Treth Gyngor (gallwch hepgor y cam hwn os nad ydych yn dymuno cael help i dalu bil y Dreth Gyngor).
£ 

Cam 3: Wybodaeth

gofynnir am Wybodaeth Gyffredinol amdanoch chi. Os ydych yn ateb "Ie" i'r cwestiwn cyntaf gallwch hepgor yr holl gwestiynau incwm (camau 7 i 11) oherwydd bydd eich incwm yn cael ei ddiystyru yn gyfan gwbl at ddibenion y cyfrifiad hwn.

Cam 4: Cynhwysedd ac Anableddau

Gofynnir am allu’r hawliwr (a’i bartner) o ran gwaith/iechyd/materion anabledd neu swyddogaethau gofal (os o gwbl) – fel arall gallwch hepgor y rhan hon. nodi unrhyw daliadau Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yng Ngham 8 fel incwm arall heb ei ennill. Os ydych yn un o’r rhai prin sy’n gwneud Gwaith a Ganiateir (ar y terfyn ariannol uwch) yna mae’n debygol y byddwch yn cael budd-dal sylweddol felly cyflwynwch gais cyn gynted â phosibl. Os yw partner yn cael elfen gymorth (uwch) y Lwfans Cyflogaeth a Chymorth (ESA), efallai y bydd cwpl am gyfnewid rolau hawlio er mwyn cynyddu’r Budd-dal Tai/Cymorth y Dreth Gyngor y gall ei gael.
.

Rydych chi’n gcael Lwfans Gweini neu Lwfans Gweini Cyson, Lwfans Byw i’r Anabl, Taliad Annibyniaeth Bersonol, Cynllun Cerbydau i’r Anabl neu Symudedd, Atodiad Symudedd Pensiynwyr Rhyfel, Lwfans Anabledd Difrifol, Budd-dal Analluogrwydd (wedi’i dalu ar y gyfradd hirdymor) neu rydych wedi’ch cofrestru’n ddall (neu wedi adennill eich golwg yn y 28 wythnos diwethaf) ?
Neu rydych chi (yr hawliwr yn unig) wedi bod i ffwrdd o’r gwaith yn sâl am o leiaf 52 wythnos (28 os ydych yn derfynol wael) gyda thystiolaeth feddygol/llythyr gan y meddyg ?

Cam 5: plant a phobl ifanc

gofynnir am fanylion ynghylch eich plant a phobl ifanc y telir budd-dal plant ar eu cyfer.

Cam 6: Rhieni Unigol Sengl

– Gofynnir am fanylion ynghylch rhieni unigol sengl yn unig – fel arall gallwch hepgor y cam hwn.

Cam 7: Enillion

– Gofynnir am fanylion ynghylch enillion. Fel y nodir yng Ngham 3, ewch i Gam 12 os ydych yn cael Cymhorthdal Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith/Lwfans Cyflogaeth a Chymorth yn seiliedig ar Incwm neu Warant Credyd Pensiwn. Rhowch ffigurau ar gyfer yr hawliwr (a’r partner). Dylid cynnwys enillion cyfartalog o gyflogaeth Dylid cynnwys enillion cyfartalog o gyflogaeth a hunangyflogaeth. Byddwch yn siwr i fynd i mewn ffigurau wythnosol yn y golofn wythnosol ffigurau yn unig ac Misol yn y golofn Misol yn unig.
£ Wythnosol
£ Misol
£ Weekly
£ Monthly
£ Weekly
£ Monthly
£ Weekly
£ Monthly
£ Weekly
£ Monthly

Cam 8: Incwm heb ei ennill

Gofynnir am ffigurau Incwm heb ei ennill ar eich cyfer chi (a’ch partner). Nodwch y rhain ar sail wythnosol.
£ 
£ 
£ 
Nid ydym yn ystyried Taliadau Rhyfel, taliadau elusennol na thaliadau a wnaed o ganlyniad i anafiadau personol yn incwm. Felly peidiwch â’u cynnwys isod.
£ 

Cam 9: Gynilion

Nid ydych yn gymwys am unrhyw Fudd-dal Tai na’r rhan fwyaf o Gymorth y Dreth Gyngor os oes gennych chi a’ch partner gynilion a buddsoddiadau gwerth £16,000 neu ragor. Nid yw’r cartref yr ydych yn byw ynddo na’ch eiddo personol yn cyfrif.
£ 
£ 

Cam 10: Gofal plant

gofynnir am gostau gofal plant cymwys (hyd at £175 yr wythnos am 1 plentyn neu £300 am ragor) a threuliau myfyrwyr. Gellir didynnu taliadau am ofal plant cofrestredig neu gymeradwy o incwm cyplau neu rieni unigol sy’n gwneud gwaith am dâl neu’n cael Tâl Salwch, Mamolaeth, Tadolaeth neu Fabwysiadu Statudol neu fudd-dal tebyg (hyd at 28 wythnos). Mae’n rhaid i bob rhiant fod yn gweithio o leiaf 16 awr yr wythnos – ond bydd cyplau’n gymwys o hyd os oes un yn gweithio a’r llall yn methu gweithio, yn yr ysbyty neu’r carchar. D.S. mae costau gofal plant yng nghartref y plentyn ei hun gan berthynas agos wedi’u heithrio.
£ 
£ 

Cam 11: Gredydau Treth a Phensiwn

Gofynnir am Gredydau Treth a Phensiwn – incwm i bawb (bron) gan y Llywodraeth! Maent yn cael eu hychwanegu at incwm hawliad.
£ 
£ 

Cam 12: Non Rhent Talu Oedolion

Tybir bod yr unigolion hyn “nad ydynt yn ddibynnol” yn cyfrannu at incwm yr aelwyd felly didynnir swm o unrhyw fudd-dal ar gyfer pob un. Felly nodwch nifer yr unigolion nad ydynt yn ddibynnol ym mhob un o’r Categorïau Incwm hyn (gallai unigolion nad ydynt yn ddibynnol ac sy’n gweithio fod yn cael Credyd Cynhwysol hefyd). Ond gallwch hepgor y cam hwn os ydych chi (neu’ch partner) yn anabl oherwydd dallineb, neu’n cael gofal Lwfans Byw i’r Anabl/elfen byw y Taliad Annibyniaeth Bersonol neu os oes Lwfans Gweini wedi ei ddyfarnu.

Dyna ni, wedi gorffen!
Click Cliciwch a gadewch i’r rhaglen wneud y gwaith.

((cyfrifwyd yn awtomatig)

Credydau Treth/Pensiwn yr wythnos

Sut y cyfrifwyd eich budd-dal. Os yw Cyfanswm y Swm Perthnasol yn uwch na’r Incwm Wythnosol Net, dyfernir uchafswm y Budd-dal. Ond os yw’r Incwm Wythnosol Net yn uwch na Chyfanswm y Swm Perthnasol At ddibenion Cymorth y Dreth Gyngor, didynnir 20% or “incwm dros ben” o uchafswm y dyfarniad. D.S. Mae didyniadau ar gyfer unigolion nad ydynt yn ddibynnol hefyd yn cael eu gwneud yn ystod y cam hwn.

  

Mae’n bosibl y bydd cap yn cael ei osod ar gyfanswm y Budd-daliadau y gallwch eu cael, ac un o’r rhain yw Budd-dal Tai. Er mwyn darganfod a fydd y Cap Budd-daliadau’n gymwys i chi, ewch i www.direct.gov.uk/benefitcap. Bydd angen i chi nodi faint o Fudd-dal Tai sy’n ymddangos fan hyn. Ni fydd cap ar Gymorth y Dreth Gyngor.

 

Ac yn olaf, gallwch ddefnyddio botwm Argraffu’r porwr er mwyn argraffu neu newid eich ffigurau i gyfrifo eto neu ailosod y cyfan.

Yn ddilys o fis Ebrill 2024 hyd at fis Mawrth 2025 – Hawlfraint www.ovaltech.lte.uk